2008: Er is nog weinig veranderd!

In 1999: Schiphol mag beperkt uitbreiden


Bron: NRC

DEN HAAG, 18 DEC. 1999 Schiphol mag de komende jaren verder groeien zolang de luchthaven binnen de grenzen van een nieuwe milieuvergunning blijft. Dit heeft het kabinet gisteren besloten. Hoe de milieuregels er uitzien, staat nog niet vast.

Een nieuwe luchthaven op een kunstmatig eiland in de Noordzee is wat het kabinet betreft voorlopig van de baan. Dat geldt ook voor plannen om Schiphol via een geheel nieuw banenstelsel drastisch uit te breiden. Het kabinet wil de komende tijd wel verscheidene varianten voor een minder ingrijpende aanpassing van de indeling op Schiphol nader laten onderzoeken.

Zowel premier Kok als minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) onderstreepte gisteren op persconferenties na de ministerraad dat de milieunormen de doorslag zullen geven voor het aantal vluchten dat Schiphol zal kunnen uitvoeren. "De milieugrenzen zijn bepalend voor de omvang van de groei van de vliegbewegingen", aldus Kok. De nu nog geldende limieten van vluchten en passagiers komen te vervallen.

Als Schiphol zich niet aan de milieunormen van de vergunning houdt, zullen er sancties volgen. Die kunnen bestaan uit boetes en eventueel ook uit de sluiting van een of meer banen. "We zullen een lik op stuk- beleid voeren", aldus Netelenbos. De minister hoopt na het verstrekken van een strikte milieuvergunning aan Schiphol zo veel mogelijk verstoken te blijven van verdere bemoeienis met de luchthaven. Schiphol mag dan autonoom bepalen hoe het aan zijn verplichtingen voldoet.

Netelenbos zei ervan uit te gaan dat de luchtvaart de komende jaren steeds met ruim vijf procent kan groeien. Dit zou neerkomen op een jaarlijkse groei met zo'n 20.000 vluchten. Dit jaar verwerkt Schiphol zo'n 400.000 vluchten. De ruimte voor groei zal vooral moeten komen uit het gebruik van stillere vliegtuigen en een efficiënter gebruik van de aanvliegroutes. "Schiphol moet een kwaliteitsluchthaven worden", aldus de minister.

De drie coalitiepartijen, PvdA, VVD en D66, verwelkomden het kabinetsbesluit. Ook het CDA kan met het kabinetsbesluit leven, al onderstreept de partij dat het onderzoek naar een vliegveld in zee moet worden voortgezet. GroenLinks is verheugd dat het Noordzee-vliegveld voorlopig niet doorgaat, maar is nog niet gerust op de formulering van de milieunormen.

Schiphol zelf en de luchtvaartsector toonden zich ingenomen met het kabinetsbesluit. Ze zien goede perspectieven voor nieuwe groei onder de nog te verstrekken milieuvergunning.

De milieubeweging, die zich vooraf al had uitgesproken tegen een vliegveld in zee, is blij dat het kabinet die optie laat rusten. Maar Milieudefensie en enkele andere organisaties stellen in een reactie vast dat er bij handhaving van de eerder afgesproken milieunormen volgens hen slechts ruimte is voor een groei van het aantal vluchten van hooguit een twee procent per jaar. Het kabinet besloot de optie van een vliegveld in de Noordzee voorlopig te laten rusten omdat dit te duur zou worden. Kok: "Het zou smakken geld kosten." Ook zijn er tal van juridische en technische bezwaren. Hoewel er geen wettelijke procedures worden gestart voor zo'n luchthaven, zal een werkgroep van Verkeer en Waterstaat het onderzoek voortzetten naar de mogelijkheden op langere termijn.

De milieunormen worden vervat in een vergunning voor de periode na de ingebruikneming van de 'vijfde baan', die in 2003 gereed moet zijn. Netelenbos verklaarde dat die normen in elk geval gelijkwaardig zullen zijn aan de normen die al eerder waren vastgelegd voor de periode na 2003. Op grond daarvan mogen dan maximaal tienduizend woningen in de nabije omgeving van Schiphol "ernstige geluidshinder" ondervinden. Nu geldt een limiet van twaalfduizend woningen. In de iets verdere omgeving dient het aantal geluidgehinderde woningen te verminderen met vijftig procent. 's Nachts moet het aantal 'slaapgestoorden' zelfs verminderen met zeventig procent. Anders dan tot dusverre zal bij de nieuwe normen alle vliegtuiglawaai worden meegeteld en niet slechts dat van 65 decibel en meer. Ook zullen 's morgens vroeg tussen 6.00 uur en 7.00 uur restricties gelden voor sommige banen. Het kabinet wenst bovendien over te schakelen op een nieuwe eenheid om de geluidsoverlast te meten. In plaats van de Ke (Kosten-eenheden, vernoemd naar de Nederlandse hoogleraar Kosten) wil het kabinet overschakelen op de elders in Europa gangbare L geluidsstandaard. Om er zeker van te zijn dat de normen voor Schiphol hierdoor niet strenger of milder worden, zal er een overgangsperiode van vijf jaar gelden, waarin beide systemen gelijktijdig zullen worden gehanteerd. Na de overschakeling wordt ook niet langer vertrouwd op berekeningen van de geluidshinder, zoals tot nu toe, maar op metingen.