Amstelveen Persbericht Kieswijzer

KIESWIJZER SCHIPHOL GEMEENTE AMSTELVEEN

Bewoners in Amstelveen maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen rondom Schiphol. Het gaat daarbij niet alleen over geluidsoverlast maar ook over veiligheid, gezondheid en de klimaatimpact. De stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB) heeft daarom besloten om een kieswijzer Schiphol uit te geven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarin is de problematiek geschetst en worden de partijen gevraagd om te reageren op een aantal stellingen. Dit levert de volgende resultaten op.

De complete kieswijzer staat op: http://www.stichtingswab.nl/kieswijzer-politieke-partijen-over-schiphol

Meerderheid partijen in Amstelveen wil ook na 2020 een maximum van 500.000 vluchten op Schiphol.

Vliegverkeer heeft nadelige gevolgen voor het klimaat en de gezondheid, veiligheid en leefomgeving van omwonenden. De groei in de afgelopen jaren bestond in hoofdzaak uit budgettoerisme met weinig tot geen economisch toegevoegde waarde en deels ook grote overlast in Amsterdam. 500.000 vluchten per jaar zijn echter zeker tot ruim 2030 voldoende voor het netwerkverkeer en de connectiviteit van Nederland met andere delen van de wereld conform het selectiviteitsbeginsel van het AldersAkkoord.

GroenLinks (GL) geeft aan dat Schiphol met 500.000 bewegingen ‘op of over de grens zit van wat de regio aankan’. De ChristenUnie is van mening dat Schiphol niet langer meer kan doorgroeien. De SP wil eveneens geen verdere groei. OCA is voor een maximum van 500.000 vluchten. De PvdA wijst op de afspraken om budgetvluchten uit te plaatsen. Het CDA is voor maximering van 500.000 en wil een eventuele groei op lange termijn alleen in balans met de omgeving. D66 wil Schiphol niet bij voorbaat “op slot zetten” maar stelt uitgebreide en stringente voorwaarden aan een eventuele groei. De VVD stelt dat de gemeente ““alles in het werk moet stellen”om de groei tot 500.000 te beperken, blijvend tot aan 2030 is voor de VVD echter een te lange periode.

Partijen willen vrijwel unaniem dat de luchtvaart met zijn kerosineverbruik vanaf Schiphol een evenredige bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.

Vliegtuigen veroorzaken nog meer opwarming dan kolencentrales, maar doen niet mee aan het Klimaatakkoord van Parijs. Internationale maatregelen zullen die opwarming niet verminderen. Als er niets tegen wordt gedaan zal de luchtvaart de nationale klimaatdoelstellingen onbereikbaar maken of extreme lasten leggen op andere sectoren.

De noodzaak tot een evenredige bijdrage van Schiphol aan de klimaatdoelstellingen wordt breed gedeeld. De ChristenUnie spreekt van een energietransitie t.a.v. vliegtuigen en D66 van een grote vergroeningsopgave voor de luchtvaart. Verschillende partijen wijzen op een kerosinebelasting als maatregel. Onder meer de VVD geeft aan dat dit alleen in internationaal verband geregeld kan worden. GroenLinks en de SP willen stevige maatregelen in Nederlands verband.

De benadering rondom ultrafijn stof verschilt tussen de partijen.

Verschillende deskundigen hebben gewezen op de schadelijke effecten van ultrafijn stof en de verwachting dat dit rondom vliegvelden leidt tot een verlaging van de levensverwachting. De effecten bij Schiphol zijn onbekend en worden thans onderzocht in een meerjarig programma door het RIVM. Er ontbreekt thans een normering voor ultrafijn stof.

Verschillende partijen geven aan eerst de resultaten van het RIVM onderzoek te willen afwachten, de SP wil uit voorzorg de uitstoot niet laten toenemen. CDA en D66 willen verder voorrang geven aan schonere toestellen. ChristenUnie, D66 en GroenLinks wijzen op de noodzaak tot een heldere normering voor ultrafijn stof. De VVD wil de problematiek internationaal bespreken en regelen.

Alle partijen benadrukken het belang van de veiligheid van omwonenden Schiphol

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft geconcludeerd dat het externe veiligheidsbeleid te weinig betekenis heeft voor de veiligheid van omwonenden. Daarbij geeft zij aan dat de norm voor het zogenaamde plaatsgebonden risico tot een factor 10 soepeler is dan voor andere bedrijfstakken.

Alle partijen onderschrijven (uiteraard) de noodzaak tot het beschermen van de veiligheid van omwonenden. Verschillende partijen geven echter ook aan niet de strengere normen te willen overnemen zoals die bijvoorbeeld gelden voor de chemie.

De meningen over een alternatieve locatie voor Schiphol zijn verdeeld

Het huidige banenstelsel geeft veiligheidsrisico’s vanwege het zogenaamde convergerende baangebruik (kruisende banen en vliegpaden). Dit risico legt een beperking op aan verdere groei van Schiphol. Het ruimtebeslag van Schiphol is verder gigantisch en de spanning tussen wonen en vliegen blijft ook bij stillere toestellen bestaan met een mainport in een drukbevolkte regio. Een alternatieve locatie kan daarbij een oplossing bieden.

De meningen over een alternatieve locatie voor Schiphol op lange termijn zijn verdeeld. Zo ziet de VVD een alternatieve locatie als ‘wishful thinking’. GroenLinks wil het aantal vluchten op Schiphol verminderen maar naar een andere locatie kijken indien dit niet plaatsvindt. CDA en PvdA zetten in eerste instantie in op andere luchthavens zoals Lelystad. D66 wil doorpakken met het onderzoek naar mogelijke uitbreidingslocaties, bijvoorbeeld een vliegveld in de Noordzee.

Partijen willen unaniem een beperking van de inzet van de Buitenveldertbaan

De inzet van de Buitenveldertbaan heeft de laagste preferentie in het AldersAkkoord. Dit gezien het grote aantal omwonenden dicht bij de kop van deze baan. In de praktijk komt hier te weinig van terecht. Zo blijkt de baan ook ingezet te worden indien de weersomstandigheden hiertoe geen aanleiding geven. Om recht te doen aan het AldersAkkoord is er een maximum nodig op de inzet van deze baan.

Alle partijen onderkennen dat de beoogde beperking van het gebruik van de Buitenveldertbaan in het AldersAkkoord onvoldoende gerealiseerd is. Naast het nakomen van bestaande afspraken wordt gewezen op aanvullende normering bij het maken van nieuwe afspraken voor de toekomst.