BLRS brief aan informateurs juli 2010

Vereniging voor Bescherming van het Leefmilieu in de Regio Schiphol (BLRS)

Castricum, 9 juli 2010

Aan de heren  Prof. U.Rosenthal en Prof.J .Wallage
(formateurs van het  beoogd Kabinet VVD-PvdA-D66-GroenLinks)
Postbus 20017
2500EA `s-Gravenhage

Emailadres: Postbus@eerstekamer.nl


BetreftDossier Schiphol m.b.t. het “Nakomen van toezeggingen”.

Realisatie van een degelijk handhavingsstelsel voor Schiphol, met gegarandeerde rechten/ bescherming voor /van  de omwonenden van Schiphol. Dit conform  het Kabinetsstandpunt 2006 (tcm-195-170661-2 2006 pdf)

Geachte Informateurs,

Hierbij vragen wij uw noodzakelijke aandacht voor de bescherming van de omwonenden van Schiphol.

Ruimtelijke zekerheid over het vlieglawaai in de regio is essentieel voor de bewoners en voor de ruimtelijke ontwikkeling. Locale geluidsnormen – maar dan wel, afwijkend van nu, alle in aanwezig of gepland woongebied gelegen – zijn de beste methode om die zekerheid te geven.

1)  Door het Kabinet VVD-CDA-D66 werden de omwonenden in januari 2006 beloften gedaan.
Kabinetsstandpunt 2006 Pag 5:
Terugdringen overlast door: “Groeiruimte voor luchtvaart benutten door o.a.: vliegtuiggeluid te meten”.
Op paginas 53 en 54 wordt e.e.a. verder uitgewerkt.

2)  Het Kabinet CDA-PvdA-CU formuleerde en beloofde: "Schiphol is van economische betekenis, maar de buitengebieden, verder weg van Schiphol  dienen beschermd te worden”.. (zie hun regeringsverklaring)

De heer Hans Alders is bezig met het zgn. Alderstafelproces, dat nu lijkt vast te lopen. Door Alders wordt een handhavingstelsel (Vliegen Volgens Afspraak – VVA) stelsel voorgesteld, waarbij alle handhavingspunten zouden gaan verdwijnen. Dit in volledige tegenspraak met hetgeen 3 commissies (Commisie MER, CDV Berkhout en CDV Eversdijk) eerder adviseerden. De Commissie Eversdijk pleitte zelfs concreet voor uitbreiding van de bestaande 35 handhavingspunten met ca. 95 stuks.

Zoals RIVM in haar Geluidmonitor 2006 heeft aangetoond kan het vliegtuiggeluid wel degelijk gemeten worden. Als eerste stap zou gedacht kunnen worden aan het valideren van de huidige berekeningsmethode m.b.v. meetresultaten om aansluitend ook handhaven van vliegtuiggeluid op meetresultaten te laten geschieden. Er dient eindelijk eens transparantie te komen m.b.t. het handhaven van vliegtuiggeluid, zoals dit ook door het kabinet in 2006 werd toegezegd met de kanttekening dat het vliegtuiggeluid gemeten zou moeten worden. Niettemin blijft het ministerie van VenW vasthouden aan het huidige berekeningsmodel met alle mogelijke  manipulatieve ontsnappingen van dien. Teneinde de kloof tussen de politiek en burgers niet verder te vergroten zou er eindelijk eens transparantie moeten komen m.b.t. dit onderdeel van dit Schiphol dossier.

Recent brachten 2 wetenschappelijke onderzoekers van TU Delft het zeer alarmerende rapport uit: “20 jaar manipulaties bij het Schipholbeleid”. Aangetoond werd dat de besluitvorming m.b.t. Schiphol de laatste 20 jaar is gebaseerd op aannames die later dan niet blijken uit te komen. Er blijkt aantoonbaar te zijn geschoven met normen en contouren en selectief met adviezen te zijn omgegaan.

De PvdA heeft naar aanleiding van dit TU Delft rapport inmiddels vragen aan de Minister gesteld.

De C.U. heeft in dit kader recentelijk indringende vragen aan de Minister gesteld inzake het onderwerp meten van vliegtuiggeluid.

Wij verzoeken u om met het komende Kabinet er alles aan te doen om de gedane beloften  m.b.t. Schiphol aan de omwonenden die door de 2 vorige kabinetten zijn gedaan nu eindelijk eens waar te maken.

Mogen wij van u horen welke afspraken u hierover met de partijen heeft kunnen maken?

U bij voorbaat dankend voor uw inspanningen daartoe,

Met vriendelijke groet,

BLRS bestuur:

Erwin Von der Meer,  0251-652906, voorzitter
Ymte van Gosliga,     0251-656013
drs Jan Griese,          0297-582336

Cc:  fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66 en Groen Links

Bij de Vereniging BLRS aangesloten platforms:

1.   Vereniging GEUS, Aalsmeer                                    

2.   Stichting Platform Leefmilieu Regio Schiphol, Amstelveen

3.   Schiphol Werkgroep Amstelveen / Buitenveldert, SWAB

4.   Vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam

5.   Bewoners Alliantie Amsterdamse Tuinsteden

6.   Stichting Bewonersbelangen Isolatie Assendelft

7.   Vereniging Platform Vlieghinder Regio Castricum

8.   Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee

9.   Werkgroep Luchtruim IJmond Noord, Heemskerk

10. Werkgroep Vliegtuigoverlast Heemstede

11. Platform Vliegoverlast Zaanstad, Krommenie

12. Werkgroep Goedaardig, Heemskerk

13. Platform Vliegoverlast Velsen

14. Dorpsraad Lijnden

15. Platform Schipholwatchers, Hoofddorp

 

Er zullen binnenkort nog 2 platforms toetreden.