Brief BLRS aan staatssecretaris Atsma 1 december 2010

Vereniging voor Bescherming van het

Leefmilieu in de Regio Schiphol (BLRS)

  

Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

De heer Joop Atsma

p/a postbus 20901

2500 EX Den Haag

Castricum,  1 december  2010

Betreft:

Experiment Vliegen volgens afspraak (VVA) per ingang 1 november 2010 en de met de Aldersbrief d.d. 28.10.10 voorgestelde criteria voor het objectief beoordelen van de uitkomst van dit experiment 

Geachte staatsecretaris,

Tijdens het laatste A.O. overleg d.d, 5 en 6 okt jl heeft minister Eurlings de kamer de toezegging gedaan om alvorens genoemd experiment te beginnen criteria te ontwikkelen voor het objectief beoordelen van de bereikte resultaten met aansluitend de conclusie of dit experiment al dan niet als geslaagd mag worden beoordeeld. Dit als basis voor de besluitvorming of dit nieuwe voorgestelde normen en handhavinstelsel het huidige stelsel zou kunnen vervangen zonder dat de bewoners op enigerlei wijze daardoor de dupe zouden worden. Belangrijkste punten voor de bewoners zijn geluidshinder in samenhang met lokale rechtsbescherming/zekerheid.

In de brief van 28 oktober 2010 van de heer Alders aan u wordt informatie gegeven over de door de kamer in het laatste A.O. gevraagde evaluatiecriteria van het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel. Bij een aantal punten uit deze brief (zie bullet punten) willen wij graag stilstaan om duidelijk te maken dat de toegezegde evaluatiecriteria helaas tot nog toe ontbreken. 

  • Bij de evaluatie zal worden beoordeeld of de lokale effecten van het experiment acceptabel zijn en niet leiden tot grote verschuivingen in geluidsoverlast. Hiertoe worden lokale effecten van het nieuwe stelsel ten opzichte van het huidige stelsel in kaart gebracht. 

Wij zijn van mening dat de beoordeling van deze lokale effecten gedaan zou moeten worden met behulp van tevoren vastgelegde kwantitatieve criteria. Deze ontbreken bij dit onderdeel van genoemde brief. 

  • Voorts zal worden beoordeeld of het experiment voldoet aan de de wettelijke criteria voor gelijkheid (Kamerstukken II, 29665, nr. 46, brief 25 mei 2007)

Ook hier  worden geen kwantitatieve evaluatie criteria genoemd om bij afwijking van de wettelijke criteria te kunnen beoordelen of dit al dan niet acceptabel is om het experiment als geslaagd te kunnen beoordelen. Voorts maken wij maken u er op attent, dat aan de gelijkwaardigheidscriteria al sinds 2005 niet werd voldaan. (Conclusie van Commissie  MER, CDV Eversdijk en MNP/nu PBL) Daarom adviseerde  de CDV Eversdijk dan ook dat bij de thans bestaande 55 handhavingspunten voor de dag en ca 45 voor de nacht er nog 90 handhavingspunten zouden moeten bijkomen. In het beoogde nieuwe stelsel zullen handhavingspunten compleet verdwijnen. 

  • In de brief  staat dat in de evaluatie beoordeeld zal worden of de lokale effecten van het experiment acceptabel zijn en niet leiden tot grote verschuivingen in geluidsoverlast.

Ook hierbij missen wij kwantitatieve criteria om te bepalen wanneer  lokale effecten wel of  niet acceptabel zijn. 

  • Er staat over CDA dat in de evaluatie beoordeeld zal worden of er in het nieuwe stelsel voldoende vooruitgang is geboekt.

Ook hierbij geen kwantitatieve evaluatie criteria voor het objectief bepalen of het afgesproken resultaat gerealiseerd. Merkwaardig is dat het Aldersadvies hierover duidelijke uitspraken doet terwijl genoemde zinsnede een zweem van vrijblijvendheid uitademt.

Wij hopen met deze voorbeelden te hebben kunnen  aantonen dat de aspecten die de lokale bescherming van bewoners betreffen op geen enkele wijze zijn voorzien van “harde” evaluatiecriteria terwijl met name dit onderwerp voor de 2e Kamer de hoofdreden was de minister te vragen om van de heer Alders alsnog evaluatiecriteria te verlangen alvorens dit experiment per 1 november van start te laten  gaan.

Het zal voor zich spreken dat wij als bewonersplatforms zeer ongelukkig zijn met deze gang van zaken waarbij de voor ons essentiële evaluatiecriteria ondanks gedane toezeggingen nog steeds niet nader zijn ingevuld. 

Wat ons verder opvalt is dat in de brief van de heer Alders vaak de zinsnede  “monitoring en in kaart brengen” wordt gebruikt, maar dat het woord “meten” geen enkele keer wordt genoemd. Dit ondanks het feit dat het Kabinet in 2006 beloofde dat er gemeten zal gaan worden. (zie voetnoot) Meten is een kwantitatieve benadering en daar wil men blijkbaar zijn handen niet aan branden. 

Wij doen een beroep op u om de heer Alders met klem te verzoeken inzake genoemde punten alsnog duidelijkheid te verschaffen in de vorm van kwantitatieve evaluatiecriteria, zodat wij als bewoners dit experiment met vertrouwen kunnen volgen  en objectief beoordelen. 

Wij danken U bij voorbaat voor een snelle en voor ons positieve reactie want zoals u zult weten is het experiment sinds enige tijd gestart. 

Met vriendelijk groet, 

het BLRS bestuur.

Vz. Erwin von der Meer          Y. van Gosliga                          drs Jan Griese

vondermeer@casema.nl         y.vangosliga@telfort.nl           jhgriese@ziggo.nl   

0251-652906                                                                        0297-582336

Voetnoot: Kabinetsstandpunt  (tcm 195-170661-2 2006 pdf ) Pag 5: Terugdringen overlast door: Groeiruimte voor luchtvaart benutten door: o.a. METEN van geluid.

Kopie: heer Hans Alders, woordvoerders politieke partijen Tweede Kamer.

 

De BLRS omvat de volgende platforms:

1.   Vereniging GEUS Aalsmeer                                             Aalsmeer

2.   Stichting Platform Leefmilieu Regio Schiphol                   Amstelveen

3.   Schiphol Werkgroep Amstelveen/ Buitenveldert SWAB    A'veen/A'dam 

4.   Vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam                 Amsterdam

5.   Bewoners Alliantie Amsterdamse Tuinsteden                   Amsterdam-W

6.   Stichting Bewonersbelangen Isolatie Assendelft               Assendelft

7.   Vereniging Platform Vlieghinder Regio Castricum            Castricum

8.   Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee                                   Wijk aan Zee

9.   Werkgroep Luchtruim IJmond Noord                               Heemskerk

10. Werkgroep Vliegtuigoverlast Heemstede                         Heemstede

11. Platform Vliegoverlast Zaanstad                                      Krommenie

12. Werkgroep Goedaardig                                                   Heemskerk

13. PVOS (Platform Vliegoverlast Velsen)                              Velsen

14. Dorpsraad Lijnden                                                           Lijnden 

15. Schiphol watchers                                                           Hoofddorp

Er zullen nog meer platforms toetreden, o.a.:

16. Platform “Oegstgeest ziet ze vliegen“.

 

 

BLRS, Registernr.KvK 34315964

Secretariaat: Postbus 327 1900 AH Castricum

voorzitter@leefmilieuschiphol.nl