Brief BLRS controversieel verklaring

Vereniging voor Bescherming van het

Leefmilieu in de Regio Schiphol (BLRS)

Aalsmeer, Amstelveen ,Castricum,  22 September 2010 

Aan: de Voorzitter van deTweede Kamer, Binnenhof 4, 2513 AA  Den Haag, en de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Aan alle Fracties van de Tweede Kamer

C.c. Ministers Eurlings en Huizinga.

Betreft:

Het controversieel verklaren van het Aldersadvies en daarmee het bijbehorende Experiment “Vliegen volgens afspraak” (VVA).

Geachte Voorzitter, Fractievoorzitters en Leden van de Tweede Kamer,

Hierbij laten wij u weten zeer ingenomen te zijn, met  het besluit van de vaste Kamercommissie VenW  om het Experiment VVA, als onderdeel van het Aldersadvies 2008 en 2010 controversieel te verklaren.

Op die manier kan eerst nog een fundamentele discussie plaats vinden over dit Aldersadvies en dit voorgestelde  experiment, dat wij ervaren als een procedurele fuik. Vanwege de vele onduidelijkheden wordt een onbevoor-oordeeld oordelen over dit stelsel in de praktijk nauwelijks mogelijk dan wel onmogelijk.

Om dit te onderbouwen geven wij u onderstaand informatie.

1) De beloofde hoorzitting door uw kamer over de Luchtvaartwet, d.d. 2 september 2009 werd uitgesteld en heeft nog steeds niet plaatsgevonden.

Wij, als BLRS, werden daarvoor door uw Kamer uitgenodigd waarbij aansluitend een Algemeen Overleg, A.O., zou plaatsvinden. De reden dat dit nog niet heeft plaatsgevonden zou zijn dat  de heer Alders eerst nog een onderzoek wilde uitvoeren naar economische aspecten.

2) Dit Schipholdossier verdient o.i. een zorgvuldige behandeling en is niet gediend met haastwerk.  Volgens onze informatie, wij bezochten alle A.O.s,  kreeg de heer Alders in uw Kamer waardering voor zijn werk, alsmede min of meer groen licht om voorlopig door te gaan met zijn werk.

3) Minister Eurlings stuurde u 15 september jl, een brief, (VenW/BSK-2010/128683) mede namens zijn demissionaire ambtgenoot van VROM, mevrouw T. Huizinga.  Daarin citeert hij slechts één van de ca 8 moties die intussen werden ingediend en memoreert “Er  dient verder te worden gegaan met het Aldersproces.”  .

Echter de beloften inzake de huizennorm, die hij eerder deed m.b.t. 12.300 woningen, werd nog niet nagekomen.  De Minister had een fors verschil van inzicht met het MNP van Prof. K. van Egmond. Het MNP stelde namelijk dat de Minister “de Oernorm” had verlaten. (Zie bijlage webbericht MNP 2008)  Daar er sinds 1990 woningen bijgebouwd zijn is een actualisatie op zich correct. Dat zou dan een Oernorm van 11.000 woningen opleveren. Echter de Minister deed daar nog eens 1300 woningen extra bij….!!!

PvdA’er de heer Tang legde de minister uit dat er in de rekenformule endogene en exogene variabelen zitten. De laatste variabelen zijn door de sector te beïnvloeden. Zowel Minister Eurlings als toenmalig Minister Cramer, moesten dat (omstreeks februari 2009) toegeven.  Minister Eurlings beloofde:  “We zullen lager uitkomen”. Ergens op 11.800 of mogelijk zelfs op 11.000. Niettemin staat er in het laatste Aldersadvies ongewijzigd de norm van12.300 woningen. Dat behoeft op zijn minst nadere uitleg.

4) Naast de door de minister genoemde moties nr 152 en 128  werden wel degelijk nog andere moties over de locale bescherming ingediend en aangenomen. Denk daarbij met name aan de door CU en PvdA ingediende  motie 125 over de toetsing van het realiseren van de beoogde locale geluidsbelasting in woonwijken. Naar onze mening is de minister daarmee nogal rommelig omgegaan.

Er werd een NLR vergelijkingstoets uitgevoerd tussen het huidige stelsel en het voorgenomen VVA-stelsel. Van belang is te weten dat slechts 10 van de huidige 35 handhavingpunten/grenswaarden werden vergeleken. Op die manier zou blijken, dat er weinig verschil tussen beide stelsels zou bestaan. Dat geeft de bewoners geen enkel vertrouwen, omdat het een verre van volledige vergelijking is. Niet alleen ontbreekt een toets in het hele buitengebied, zelfs op 25 van de huidige 35 handhavingspunten ontbreekt die toets. Bovendien toont een stelsel haar robuustheid pas, als het geheel is vol gevlogen en niet slechts voor slechts een gedeelte. Er wordt nu zelfs gewerkt met een (Alders) kaart, met tienden van + of – dB(A)’s belasting voor alle punten. Wij zien dit als het geven van een schijnzekerheid.

Als de minister zo zeker is dat het geluidniveau per woonwijk nauwelijks kan toenemen (max. tienden van dB(A) erbij), waarom garandeert hij dit dan niet – ook voor de lange termijn - met een of ander vorm van locale normen? Dit zou ons vertrouwen in het voorgestelde normen en handhavingstelsel in ieder geval doen toenemen.

Zoals de zaken er thans voorstaan gaat de locale  rechtsbescherming/zekerheid volledig verdwijnen, met daarvoor in de plaats het salderen van het geluid van de huidige 35 handhavingpunten. De provincie N-H wees eerder elke vorm van geluidssaldering af. Prof. Michiels, die als deskundige werd gevraagd een oordeel te vellen over dit nieuwe stelsel in vergelijking tot het huidige stelsel m.b.t. de (materiële) rechtsbescherming, oordeelde deze bij VVA als onvoldoende. Voor een experiment wellicht toepasbaar, maar als formeel handhavingsysteem beslist onvoldoende.

5) Wij achten de voorwaarden voor het uitvoeren van een experiment volstrekt onvoldoende. Er dienen eenduidige criteria te worden geformuleerd om nader-hand vast te kunnen stellen of dit experiment geslaagd of mislukt is en de consequenties bij het niet voldoen aan deze criteria. Het vooraf uitvoeren van stelselwijzigingen heeft ons buitengewoon slechte ervaringen opgeleverd . 

Het gewoon doorgaan op de wijze, zoals  beschreven in het TU Delft rapport, “20 jaar Manipulatie in het Schipholbeleid” van januari 2010 lijkt ons ongewenst. 

Oud-minister Netelenbos sprak in 2002 herhaaldelijk uit: “Ex-Ante gaan we dit stelsel (het huidige!) uitvoeren, en Ex-post (achteraf)  gaan we evalueren”. Dit resulteerde voor de bewoners in een drama. CDV II en de Commissie MER oordeelden: NIET gelijkwaardig, er dienen ca 90 handhavingpunten bij te komen. (VenW manipuleerde ook een NLR rapport! NLR-.CR 2001-373)

6) Voorzitter N. Schoof van Cros schreef u een brief d.d. 17september 2010 en wel namens de Sector, (KLM, Schiphol en LVNL ), het Rijk (VROM en VenW ) de BRS (regio bestuurders) en de Bewoners. In dit geheel nemen de Bewoners slechts een bescheiden positie in. Ook bij de vertegenwoordiging van de echte bewoners kan een vraagteken worden gezet.

De Crosbewonersvertegenwoordigers zijn aangesteld door gemeenten en de aan de Alderstafel aanwezige Bewonersplatforms representeren slechts een fractie van de totale Schipholregio. Ze vertegenwoordigen op geen enkele wijze BLRS.

BLRS en aangesloten 16 Platforms (nu met reikwijdte van ca 75% van de Schipholregio) stellen  zich onafhankelijk op en kunnen zich met de inhoud van deze door de Alderstafel beïnvloedde Crosbrief niet verenigen.

De in deze CROS brief gegeven voorstelling van zaken dekt de lading niet. Niet alleen cluster Noord (Velsen, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Castricum) stemde tegen, ook de Crosbewoners van cluster N-O (Amstelveen, Weesp, Ouderkerk a/d Amstel) en cluster Zuid (Leiden, Oegstgeest) hadden vele vragen en kritiek Zij allen pleitten voor uitstel van het experiment en wel met nagenoeg dezelfde bovenstaande argumenten.

7) Wij achten het van eminent belang,dat er tijdens het experiment VVA gemeten gaat worden. Aan de Alderstafel werd een werkgroep NOMOS geluidmeetstelsel gevormd. Wij vernamen dat men met dit stelsel door wil gaan en hebben daarover grote bedenkingen. Nomos meet slechts piekgeluid. Is beslist NIET onafhankelijk, want in eigendom van Schiphol en is per meetpost ca ruim 3x duurder dan het beter presterende Luistervink systeem van Geluidconsult dat slechts € 30.000 kost.

Luistervink kwam uit de, door CDV-Eversdijk georganiseerde, TNO tests als overtuigend de beste naar voren. Zelfs RIVM beveelt aan om Luistervink ter validatie van het berekeningssysteem bij handhaving te gebruiken. Reeds 9 gemeenten hebben dit Luistervinksysteem al in bedrijf. In  Amstelveen kon m.b.v. dit systeem worden aangetoond dat er NU weer overschrijdingen plaats vinden op de Buitenveldertbaan. Dit ondanks het feit dat de Grenswaarden in 2007 nog eens werden versoepeld.

Inmiddels wordt in onze gelederen hard gewerkt om een alternatief handhaving-stelsel voor te leggen, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de belangen van de sector maar ook met de rechtsbescherming/zekerheid van de bewoners.

Wij hopen u hiermede genoeg te hebben geïnformeerd en te hebben aangetoond dat het controversieel verklaren van de verdere uitwerking van het recent uitgebrachte  Alderstafeladvies m.b.t. VVA als een verstandig besluit kan worden gezien en dat elke vorm van haast andere belangen dient dan die van de bewoners.

Met vriendelijke groet,

Het BLRS bestuur,

Vz. Erwin von der Meer          Y. van Gosliga                          drs Jan Griese

vondermeer@casema.nl         y.vangosliga@telfort.nl           jhgriese@ziggo.nl   

0251-652906                                                                        0297-582336

Bijlagen: 2X : MNP webbericht  , en Bureau Novioconsult rapport pag 12


1.   Vereniging GEUS Aalsmeer                                             Aalsmeer

2.   Stichting Platform Leefmilieu Regio Schiphol                   Amstelveen

3.   Schiphol Werkgroep Amstelveen/ Buitenveldert SWAB    A'veen/A'dam 

4.   Vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam                 Amsterdam

5.   Bewoners Alliantie Amsterdamse Tuinsteden                   Amsterdam-W

6.   Stichting Bewonersbelangen Isolatie Assendelft               Assendelft

7.   Vereniging Platform Vlieghinder Regio Castricum            Castricum

8.   Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee                                   Wijk aan Zee

9.   Werkgroep Luchtruim IJmond Noord                               Heemskerk

10. Werkgroep Vliegtuigoverlast Heemstede                         Heemstede

11. Platform Vliegoverlast Zaanstad                                      Krommenie

12. Werkgroep Goedaardig                                                   Heemskerk

13. PVOS (Platform Vliegoverlast Velsen)                              Velsen

14. Dorpsraad Lijnden                                                           Lijnden 

15. Schiphol watchers                                                           Hoofddorp

Er zullen nog meer platforms toetreden, o.a.:

16. Platform “Oegstgeest ziet ze vliegen “.

 

 

BLRS, Registernr.KvK 34315964

Secretariaat: Postbus 327 1900 AH Castricum

voorzitter@leefmilieuschiphol.nl