Inspraak SWAB in Gemeenteraad Amstelveen over Aldersadvies

Inspraak notitie gem. Amstelveen van SWAB  (Schiphol Werkgroep Amstelveen-Buitenveldert 14 Okt. 2008. Commissie-vergadering met onderwerp Eindadvies Alders , Middenlange en korte termijn ontwikkeling Schiphol.

Deze notitie is in haar geheel voorgelezen in de Raad van Amstelveen. De in rood weergegeven zinnen zijn essentieel voor de SWAB

Voorzitter, dames en heren raadsleden, wethouder Pols.

De SWAB is al langere tijd bijzonder actief in het Schipholdossier. We onderhouden een goed goed contact met zowel Eerste Kamer, als Tweede kamer. (Motie Baarda door ons gerealiseerd)

Aan de Alderstafel namen wij zeer actief deel, via VGP

Ondergetekende ontving alle stukken, (ook de vertrouwelijke) en vergaderde het laatste jaar intensief , vaak meerdere malen per week, binnen het SWAB- en VGP verband, maar ook samen met Crosbewoners-Vertegenwoordigers. Ook in groter verband, zoals diverse voorlichtingspresentaties etc. gegeven door Alders, VenW, of AAS/KLM/LVNL  was ik actief.

Het trok het afgelopen anderhalf jaar een zware wissel op allen, die zich intensief met het Schiphol dossier als vrijwilligers hebben bezig gehouden.

Daarbij wil ik, opmerken,  dat wethouder Pols de SWAB  enkele malen voor een gesprek uitnodigde, waarin we onze standpunten konden bespreken waarvoor dank !

De SWAB heeft zwaarwegende kritiek op het voorliggende Aldersadvies, mede omdat dit alweer een nieuw stelsel introduceert:bevat: Vliegen Volgens Afspraak, (VVA) nu zonder de 35 Handhavingpunten, met hun grenswaarden. Nog maar 6 jaar geleden waren dat er nog   250 ! De overgrote meerderheid van de SWAB kerngroep heeft kritiek,1 vertegenwoordiger van de SWAB-Kerngroep verwacht wel verbetering van VVA.

Eerder constateerde bureau Novioconsult (zie bijlage)  in het kader van de Evaluatie Schiphol in jan 2006: "De Rechtsbescherming schiet ernstig te kort."

De nu geboden bescherming in VVA is nagenoeg geheel weggevallen. Het heeft nu zijn  weerslag gevonden in een convenant waarvoor ca 120  afspraken noodzakelijk en biedt

geen juridische bescherming meer aan bewoners. Een rechter toetst binnen een wettelijk kader. Dat kader is nu weggevallen.

De SWAB is van mening dat het huidige stelsel redelijk goed werkte. Als voorbeeld geef ik dat, zoals u weet, in 2006/2007 de grenswaarden voor de Buitenveldertbaan dreigden te worden overschreden. Men moest toen de grenswaarden verhogen. CROS heeft daar voorwaardelijk mee ingestemd. SWAB heeft dat ook geaccepteerd omdat voor de middellange termijn dat gecorrigeerd zou worden.

 

Er werd door NLR een globale vergelijking tussen het huidig stelsel,(maar dan met maar 10 van de 35 handhavingpunten) en het nieuwe VVA. Daaruit zou blijken, dat er nauwelijks verschillen zouden optreden. Wij betwijfelen dat ten zeerste, omdat er nog vele mitsen en maren in het Aldesadvies staan vermeld incl.vage toezeggingen.   

De Aanleiding tot alweer een nieuw stelsel ontstond, toen de Minister ging morrelen, aan de Gelijkwaardigheids criteria. (Zie bijlage MNP) Actualiseren? Prima, maar hij pikte er 1300 woningen extra bij . (= 35.000 vluchten extra. !)

(Eerder merkte Airneth directeur Prof. Jaap de Wit, aangesteld door de sector  al op : "Wanneer is de volgende Morrelronde ? )"

Er werd een second opinion gedaan door NLR, die in de kleine lettertjes het MNP gelijk gaf.

Maar de geest was uit de fles, de kamer raakte geïrriteerd, en min. Eurlings dook handig in het gat, met in zijn achterhoofd: Cerfontaine had al eerder aangegeven:

"Ik wil van die Handhavingpunten af ." De minister moest toegeven, dat hij met 12300 huizen fout zat, er werd een motie aangenomen, die er van uit ging : Max 11800 , maar liever 11.000 huizen.

Doodleuk staat er weer in dit Aldersadvies : 12300 woningen !

Wij dienden een alternatief in,zie bijlage, dat botweg werd geweigerd.
Het moest hoe danook VVA worden.

Wij stellen voor de huidige experimentele opzet Structureel te maken. M.a.w.  NA ieder gebruikjaar een vergelijking maken, met de huidige HH-stelsel incl zijn 35 handhavingspunten en grenswaarden  Dat kan, met een paar drukken op de knop van de computer bij NLR en/of AAS. (Schiphol)

 

Verder onze  kritiekpunten in telegramstijl :

*Pas 10 dagen voor het Eindadvies vernamen wij, dat de Buitenveldertbaan zou zijn ingeschaald voor 20.000 vltbw i.p.v ca 30 tot 35.000 . Wezullenzien, of dat gerealiserd gaat worden, omdat het deenige volwaardige Oost-west baan is!

* Wij hebben in Amstelveen niet alleen van doen met de Buitenveldertbaan, maar nu ook met extra toenemend verkeer op de Aalsmeerbaan. Geraakte gebieden zijn:Westwijken  Bovenkerk !  en door verkeer op de Zwanenburgbaan. Er is en routewijziging doorgevooerd nu over i.p.v langs A.veen

* Er was ons 14 dagen bedenktijd gegeven om het Eindadvies te bestuderen. Dat bleek slechts 1 dag ! Onfatsoenlijk en met de nodige druk van de Alderstafel. Er konniet worden geshopped.Of te wel: Slikken of stikken.

* Nergens staat meer iets over de HSL lijn, zoals in1995 nog beloofd, dat die veel europees verkeer zou gaan overnemen. (13 jaar geleden...!)

* Niets over de Luchtkwaliteit en CO-2 uitstoot.

* Het maximaal aantal vliegbewegingen van  510.000 vluchten haalt schiphol met gemak, mede gezien in het licht van de energiekrapte en de economische vooruitzichten.

* Er wordt slechtsop enkele punten monitorend gemeten, niet handhavend.  Vele deskundigen toonden aandat er gewoon gemeten kan  worden gemeten (Ref: Prof.Berkhout, Omegam,TU Delft). De Sector wil dat gewoon niet. Liever schattingen met behulp van rekenmodellen.

* De 26 platforms werden uiteen gespeeld , mede dank zij de Zwanenburgerse vertegenwoording aan de Aldrestafel. Daarbij graag omarmd/geholpen door heren Vermeegen en Alders.

De Crosdelegatie had geen mandaat voor een nieuw monitoringsstelsel, dat het huidige Handhavingsstelsel zou moeten vervangen te koste van de rechtszekerheid vande bewoners.

Toch ging ze accoord .

Er zijn 13 tot14 Platforms tegen, en 13 tot 12 Voor.

*De selectiviteit is slecht  op 1 punt uitgewerkt: n.l . een mogelijke uitplaatsing van vluchten hetgeen, nog afgezien van het feit dat dat ook indirecte uitbreiding van Schiphol gaat betekenen, bij lange na nog niet gerealiseerd gaat worden, daarbij denkend aan procedures en technisch onderhoud aan vliegtuigen terplekke. Niets over b.v. tarieven differentiatie.

*Onze Crosbewonersvertegenwoordigers cluster Oost, met daarin Amstelveen, heren Vis, Bergher en VanBaars  waren tegen het voorliggende Aldersadvies op 30 sept bijeen in Hoofddorp !

Tenslotte nog een opmerking over het BAS klachtenbureau:

Het klachtenbureau (hetgeen in feite een registratiebureau is) is inmiddels ook al van de CROS overgegaan in handen van Schiphol en werkt zacht gezegd abominabel).

Kortom meneer de voorzitter het zal u duidelijk zijn dat de SWAB heeft, gezien het gememoreerde, niet heeft kunnen instemmen met het Aldersadvies in zijn huidige hoedanigheid.

 

drs .J.H. Griese
Vz SWAB

0297-582336