Nieuwsbrief december 2008

19 december 2008

Geachte donateurs en supporters,

Het laatste nieuwsbericht van de SWAB dateert van mei 2008. Wij informeerden u toen over de moei-zame onderhandelingen aan de Alders-tafel. De luchtvaartsector wil alweer het handhavingsstelsel wijzigen. De afschaffing van de nog resterende 35 handhavingspunten (oorspronkelijk waren het er 300!) bleek een heet hangijzer.

In discussie was het nieuwe stelsel Vliegen Volgens Afspraak (VVA). Dat stelsel is ons inziens geen handha-vingsstelsel, maar een stelsel van een aantal afspraken. Ondanks de mooie verhalen wordt met dit stelsel de wet-telijke lokale bescherming van de bewoners weggevaagd. Dit stelsel vereist minstens 120 afspraken en maakt het daarmee juridisch uiterst ingewikkeld om bij overschrijdingen een succesvolle procedure aan te spannen. Er zal geen jurist zijn, die hier nog brood in ziet.

Een dramatische afloop wat betreft dit onderwerp: In de Verenigde Gezamenlijke Platforms (VGP) waarin de SWAB samen met 25 andere platforms vertegenwoordigd is, bleek na stemming dat met uitzondering van een enkel platform, het stelsel VVA voor de overgrote meerderheid onacceptabel was. Met name door het wegvallen van de 35 handhavingpunten/grenswaarden en daarmee de lokale bescherming. VGP-voorzitter Von der Meer wenste 5 dagen voor het eindadvies een signaal af te geven en kondigde aan af te zien van verdere deelname aan de Alders-tafel. Nadat de heren Alders en minister Eurlings op de hoogte waren gesteld van dit voornemen, liet hij zijn besluit ook aan de media weten. Een lobbygroep binnen VGP onder leiding van de heer Van Ojik uit Zwanenburg vond (met steun van een kleine meer-derheid) dat Von der Meer niet van de tafel had mogen opstappen en tot het uitbrengen van het advies had moeten proberen de VGP belangen te verdedigen. Dat lijkt een redelijke eis, maar dat had het Alders-advies niet meer kunnen beïnvloeden. De heer Alders had al mondeling en schriftelijk aan Von der Meer te kennen gegeven: “Wat u wilt – een combinatie van VVA met handhavingspunten – komt er niet meer in!”

VVA

Het is van belang te weten, dat Van Ojik bilateraal – en tegen de afspra-ken in – de handhavingspunten al had opgegeven, in ruil voor de zogenoemde cap (plafond van 510.000 vliegbewegingen tot het jaar 2020).

Deze maximum capaciteit is voor alle bewoners aantrekkelijk, maar het daarvoor opgeven van de handha-vingspunten of grenswaarden en daarmee de rechtsbescherming acht de SWAB onverantwoord. Bij een verdere groei van Schiphol – bijvoor-beeld na 2020 – en afhandeling van het luchtverkeer via het stelsel VVA kunnen de huidige grenzen weer overschreden worden.

Het nieuwe stelsel (VVA ) zal binnen 2 jaar worden vertaald in wetgeving en is dan een realiteit. Dit voornemen wordt gepresenteerd als een experi-ment van 2 jaar om het nieuwe stelsel in de praktijk te toetsen. Als het niet werkt, zou men weer terug kunnen vallen op het stelsel met handhavingspunten. Dat nu zien wij niet gebeuren. Vanuit de sector – daarin gesteund door een deel van de Tweede Kamer – is zoveel weerstand tegen de huidige wettelijk handhaving. Die zou te weinig inzichtelijk zijn.

Onze verwachting is, dat er geduren-de die 2 jaar geen overschrijdingen van de geluidsgrenzen zullen plaats-vinden. Als het opheffen van de hand-havingspunten eenmaal een feit is, staat de poort wijd open voor overschrijdingen. Bewoners hebben dan geen enkele rechtsbescherming meer. Bij het verdwijnen van handhavingspunten zullen ook de 2 gaten tussen de handhavingspunten (tussen bijvoorbeeld Westwijk en Uithoorn) niet worden gedicht. Daar kan men dus straks probleemloos via een 2e Kaagbaan gebruik (of misbruik) van maken.

Besluitvorming in VGP en SWAB

Op 9 oktober volgde een VGP-spoed-vergadering, waarbij 4 tegenstemmende platforms niet aanwezig konden zijn, omdat men eerst in eigen gelederen moest vergaderen. Op 10 oktober volgde een schriftelijke stemming onder de 26 platforms, met als uitslag 14 platforms tegen en 12 voor; waarvan 8 uit de Haarlemmermeer! (Schriftelijke tegenstemmen zijn in bezit van de SWAB)

De SWAB vergaderde in mei en in oktober jl. intern over deze kwestie en stemde daarover. De uitslag was 2x dezelfde: 6 stemmen tegen VVA en 1 voor. Van de 7 kerngroepleden wonen er 3 onder de Buitenveldertbaan, 2 van hen wonen te Amsterdam–Buitenveldert met de heer Van der Kolk (voorzitter van Wijkopbouworgaan Buitenveldert) als enige voorstemmer. Op zijn voorspraak zou stadsdeel Zuideramstel, waar Buiten-veldert onder valt, de subsidie voor de SWAB blokkeren.

Daarbij komt het volgende. 10 Dagen voor het eindadvies werd bekend, dat de Buitenveldertbaan maar voor 20.000 vluchten zou zijn ingeschaald (dat staat in de MER; milieueffect-rapportage). Wij kunnen ons dit nauwelijks voorstellen. De Buiten-veldertbaan is de enige Oost-Westbaan en is erg gewild bij de KLM en bij Schiphol, vanwege de veel kortere taxitijd. De laatste 2 gebruiksjaren telde de Buitenveldertbaan respectievelijk ca. 39.000 en 31.000 vluchten. Ook de heer Van der Kolk denkt, dat die 20.000 vluchten een veel te gunstige weergave is. “Een lokkertje, zo vlak voor het Alders-eindadvies?” De heer Van der Kolk wenste nog een spoedvergadering van de SWAB, die op 10 november werd gehouden. Uitslag: wederom 6 tegen en 1 voor (Van der Kolk).

Voorstel

We spraken af dat wij de kwestie aan u – sympathisanten en donateurs – zouden voorleggen om uw reactie eerst af te wachten.

 

De SWAB is tegen het Alders-advies en tegen VVA en stelt voor zonder de heer Van der Kolk en eventueel zonder subsidie van stadsdeel Zuideramstel verder te gaan. Natuurlijk kunnen bewoners van Buitenveldert aangesloten blijven bij de SWAB en de SWAB blijven steunen. Als u echter het standpunt van Van der Kolk steunt en daarmee niet meer aangesloten wilt blijven bij de SWAB, wilt u dat dan voor 15 januari a.s. melden? Dan verwijderen wij uw naam uit het SWAB-bestand.

 

Daarna zullen we u informeren over hoe we denken verder te gaan. Het zou ons bijzonder spijten, als de SWAB – opgericht in 1992 – verder uiteen zou vallen. Naar aanleiding van krantenberichten hebben verschillende bewoners (aangesloten bij de SWAB) laten weten, ons standpunt te delen.

De afgelopen jaren werd in de SWAB een grote knowhow en deskundig-heid opgebouwd. De SWAB onderhoudt goede relaties met de Tweede en de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer bewerkstelligde de SWAB de zogenoemde Motie Baarda, die later resulteerde in het Eversdijk-advies. Dat advies pleitte juist voor het installeren van meer handhavingspunten. Dat zou een garantie geven voor een gelijk-waardige overgang van de PKB Schiphol 1995 naar de huidige wet van 2002.

Tot slot:

1) Vorig jaar, 2007, stemde de SWAB in met een kleine verhoging van 0,7 dBA op de Buitenveldertbaan. En wel met de inschatting dat het om een tijdelijke verhoging zou gaan, die met het Alders-advies voor de Middellange Termijn zou vervallen. Dit om onze goede wil te tonen. Het advies voor de middenlange termijn (tot 2020) zou een verbetering bewerkstelligen. Uiteindelijk heeft de heer Van Ojik – echter zonder de toestemming van de VGP en CROS – geen 0,7 maar 2 dB(A) weggegeven; 3 dB(A) is een verdubbeling van het geluid.

2) Onze CROS-bewonersvertegen-woordigers van Cluster Oost – waar Amstelveen, Ouder-Amstel en Weesp onder vallen – stemden allen tegen het Alders-advies, wegens onvoldoende lokale bescherming met harde handhavingspunten. Binnen de CROS stemden uiteindelijk 3 van de 9 leden tegen het advies, terwijl zij wel de meeste gemeenten vertegenwoordigen. Voor nadere informatie, voor een stemverklaring dan wel om te laten weten dat u niet langer wilt deelnemen aan de SWAB kunt u – het liefst voor 15 januari – gebruik maken van het telefoonnummer in het briefhoofd of van de volgende e-mailadressen: swab@cardanus.nl of via jhgriese@ziggo.nl Met kerst en oud en nieuw is het kantoor twee weken dicht.