Nieuwsbrief juli 2010

Geachte donateurs en sympathisanten,

Onze laatste twee nieuwsbrieven dateren al weer van december 2008 en november 2009. Mocht u deze nog eens willen nalezen: ze staan op onze website:  www.swab.nu, onder Nieuwsbrieven.

Sindsdien is al weer veel gebeurd! 

● Het Aldersproces duurt nog steeds voort en ligt nu al een jaar achter op schema. Er lijken nog steeds meningverschillen te bestaan over de invulling van o.a. het beoogde handhavingssysteem. Het systeem dat wij als SWAB in oktober 2008 hebben afgewezen. En wel samen met 14 andere platforms. Dorpsraad Lijnden voegde zich onlangs ook nog bij de BLRS (vereniging Behoud Leefmilieu Regio Schiphol) In totaal nu dus 15 platforms, terwijl er nog twee overwegen toe te treden.

● Intussen is – zoals in november jl. al aangekondigd – het rapport verschenen van twee onderzoekers van de TU Delft, dr Annema en drs M. Huijs. De laatste gaat hierop binnenkort promoveren. Het gaat over 20 jaar manipulatie bij het Schipholbeleid.

Dit rapport vindt u inmiddels ook op de SWAB-website. Het origineel is geschreven in het Engels, maar BLRS liet dit rapport vertalen in het Nederlands, o.a. door een beëdigd tolk vertaalster.

Aan dit rapport is inmiddels veel publiciteit gewijd in o.a. zes GPD-bladen, waaronder het  Haarlems Dagblad, de Gooi en Eemlander en Noordhollands Dagblad. Gelijktijdig ook in de Volkskrant. Verder stonden er drie artikelen in het Amstelveens Weekblad van 9 juni jl. Ook  besteedde Villa VPRO-radio 1 en RTV-NH er aandacht aan; met interviews.

Apart was de reactie van CDA-er S. te Rouwe die bij de VPRO liet weten, dat ‘de  studenten nog moeten afstuderen’. Terwijl het gaat om een gepromoveerde senioronderzoeker en een doctorandus die er op gaat promoveren. Hij werd gecorrigeerd door de VPRO. De heer W. Duijvendak merkte fijntjes op dat voor de burgers al sinds 1998  de gang naar de Raad van State door het parlement is geblokkeerd. Dit zou later (in 2002) nog veel moeilijker worden; zie rapport bureau Novioconsult 2006. Terwijl nu mogelijk alle handhavingspunten zouden gaan verdwijnen!

De PvdA stelde er Kamervragen over. De C.U. die al jaren het Schipholdossier kritisch volgt, stelde ook erg goede vragen aan beide ministers; met name over het meten van vliegtuiggeluid. Alle informatie over bovenstaande leest u ook op www.swab.nu onder Actuele info.

● De BLRS stuurde de beide formateurs een verzoek om nu eindelijk eens de gedane toezeggingen van de twee vorige kabinetten – o.a. het concreet meten van vliegtuiggeluid en de locale bescherming van alle buitengebieden – in te lossen.

● De BLRS bemoeide zich ook met de eerder in de Nieuwsbrieven weergegeven situatie van de SWAB te Buitenveldert. Er werd een gesprek met – nu oud – portefeuillehouder wethouder Ossel van de centrale stad gevoerd. Dat gesprek zal binnenkort worden voortgezet met de nieuwe wethouder Van de Burg (VVD).

Dit terwijl de SWAB zelf gesprekken voerde met de deelraad Amsterdam-Zuid. Het plan is om binnenkort nog eens contact te leggen met het nieuwe WOCB-bestuur; de welzijnsorganisatie van Buitenveldert die  tot vorig jaar altijd participeerde in de SWAB. Door het standpunt van de SWAB over de Alderstafel, is het toenmalige bestuurslid opgestapt. Terwijl bij navraag de SWAB-sympathisanten in Buitenveldert het eens zijn met de SWAB.

● Van Zuider-Amstel vernamen we dat er via de Alderstafel een werkgroep zich buigt over het zgn. NOMOS-geluidmeetsysteem van Schiphol zelf. De SWAB is hiervan geen voorstander omdat slechts alleen piekbelasting wordt gemeten. De SWAB  en ook de BLRS geven de voorkeur aan het meten door het onafhankelijke Geluidsconsult / Luistervink. Zoals weleens gesteld is: De slager mag ook zijn eigen vlees niet keuren….

● De Luistervink posten te Amsterdam-Bolestein en in Uilenstede – in eigendom bij Zuideramstel en Amstelveen – laten een merkwaardig fenomeen zien: het geluidsniveau te Amsterdam-Bolestein bleef nagenoeg gelijk tot iets minder, terwijl de post Uilenstede in Amstelveen-Noord een pittige geluidsvermeerdering liet zien van 15 dB(A) ’s nachts en 8 dB(A) overdag en wel over de laatste 4 jaar. We gaan met beide gemeenten bespreken hoe dit kan.

● Het lijkt er op dat het grondpad van de Buitenveldertbaan naar het zuiden toe opschoof, richting Amstelveen dus.

● Door de vele aandacht die we moeten besteden aan de geluidhinder, komt de luchtkwaliteit er bij ons nog wel eens bekaaid van af. De SWAB is nu bezig te onderzoeken, samen met GroenLinks, hoe het staat met de luchtkwaliteit. Er is ook nieuw onderzoek bekend uit Amerika betreffende fijnstof.

● In Amstelveen trad een nieuwe portefeuillehouder Schipholzaken aan: Wethouder Groot (CDA). Met de vorige wethouders vond periodiek Schipholoverleg plaats. Dit streeft de SWAB uiteraard ook na met de heer Groot.

Tot slot:

● De BLRS verzocht de heer Alders weer om een periodiek gesprek. De laatste keer had hij dit toegezegd. Tot op heden is er nog geen reactie gekomen.

Dit was het voor deze keer. Heeft u op- of aanmerkingen of wilt u de SWAB-kerngroep komen versterken, u bent van harte welkom. Neemt u contact met ons op via swab@cardanus.nl.

Ook kunt u onze website: www.SWAB.nu 24 uur per etmaal raadplegen en ook daar reageren.

We besluiten met u een fijne  zomer  toe te wensen.

Met vriendelijke groet,

namens de SWAB-kerngroep,

Drs. J.H. (Jan) Griese.

(voorzitter SWAB en bestuurslid BLRS).

E: jhgriese@ziggo.nl

Uw bijdrage is nog steeds dringend nodig, evenals uw inzet om meer bewoners te bewegen zich aan te sluiten bij de SWAB, met name ook voor de nodige versterking van de kerngroep. Voor degenen die eerder een bijdrage hebben overgemaakt: heel hartelijk dank daarvoor!

Zonder uw hulp zouden wij onze taken niet kunnen uitvoeren.