Nieuwsbrief november 2009

November 2009.

 

Geachte donateurs en sympathisanten.

Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe?

In onze laatste Nieuwsbrief van de SWAB vroegen wij uw reacties inzake het Aldersadvies. Er was één afwijkende mening van onze 8 kerngroepleden te Buitenveldert. Zoals u weet, waren en zijn wij als SWAB pertinent tegen het opruimen van de nog resterende 35 handhavingspunten. Ook de BLRS (vereniging voor Bescherming van het Leefmilieu in de Regio Schiphol), waarin wij met nog 13 andere platforms in de regio participeren, is hier tegen. De heer Alders zegt in zijn advies, dat deze worden vervangen door een voor ons zeer vaag nieuw handhavings systeem dat de locale rechtsbescherming nog verder zal aantasten. “Ook in 2002 bij de vorige stelselwijziging was die bescherming al alarmerend slecht”, aldus bureau Novioconsult). Wij ontvingen 6 steunbetuigingen en geen enkele negatieve reactie.

Ook kwamen enkele donaties binnen, waarvoor onze oprechte dank!

De SWAB sprak daarna met het Stadsdeel Amsterdam-Buitenveldert, wethouder Duco Anema en zijn bestuurskundige. De zaken zijn goed geregeld en de subsidie van Stadsdeel Buitenveldert wordt gewoon gecontinueerd.

Er zal mogelijk ook nog een gesprek volgen met het bestuur van Wijkopbouwcentrum Buitenveldert.

Omdat er dit jaar veel onzekerheden bestonden, stelden we onze Nieuwsbrief aan u even uit, ook al omdat Minister Eurlings het Tweede Kameroverleg van 1 september uitstelde. Logischerwijs stelde de Kamer de hoorzitting, waarvoor wij als BLRS ook werden uitgenodigd, eveneens uit. Als reden werd opgegeven dat de heer Alders eerst nog met de marktpartijen wilde overleggen over de nieuw ontstane situatie i.v.m. de kredietcrisis. In dit gebruiksjaar daalde het aantal vluchten op Schiphol tot beneden de 400.000.

Tot onze verrassing liet de heer Alders ons in september weten graag met ons te spreken. Zoals u weet werden wij als 14 tegenstemmende Platforms geïntimideerd: “Als u niet voorstemt, doet u niet meer mee.”

De heer Alders liet ons in dat gesprek weten, dat wij weer alle informatie betreffende de Alderstafel zouden ontvangen!

Uit de informatie die ons zo nu en dan bereikt, lijkt het aan de Alderstafel niet bepaald “op glij- lagers” te lopen. De sector heeft schijnbaar moeite met onderdelen van het VVA (Vliegen Volgens Afspraak). Dat verbaast ons niet gezien het nieuwe zeer ingewikkelde voorgestelde handhavings-systeem. Het lijkt er op dat dit stelsel vele malen minder helder gaat worden dan het huidige, terwijl de Kamer juist wilde dat er een transparanter systeem zou komen.

Hierover spraken wij uiteraard verder met de Haagse Kamer-fracties om ons standpunt inzake het nieuwe (slechte) VVA handhavingsstelsel te bespreken. Er zullen nog vervolg-gesprekken volgen.

Ook waren wij aanwezig bij twee Cros presentaties. Eén in het kader van de Alderstafel over het nieuwe VVA stelsel.

Eén van de sheets betrof belangrijke informatie over het nieuwe baangebruik, maar deze belangrijke pagina werd helaas niet mee-gezonden. En dat terwijl wij vertrouwelijkheid beloofden. De cijfers zouden nog niet geheel de juiste zijn (….)

De presentatie van 12 november jl ging tot ons genoegen over METEN en/of berekenen van vliegtuiggeluid. De medewerker van Verkeer en Waterstaat liet weten dat hij dat op persoonlijke titel deed, maar de informatie vond plaats met V&W sheets (?). De conclusie van de medewerker was: “Meten is nog veel te onzeker.” Wij hadden een projectleider van Geluidconsult meegenomen. Geluidconsult faciliteert sinds 1992 ook twee luistervink- meetposten in Amstelveen en kwam als beste uit onafhankelijk meetonderzoek. Het RIVM steunt Geluidconsult en liet weten dat er nu handhavend gemeten kan worden. De medewerker van Geluidconsult, die als buitengewoon deskundig integer bekend staat, werd NIET aan het woord gelaten in deze bijeenkomst.

Het is bekend dat het Ministerie van V&W en de Schipholpartijen liever niet concreet meten. In 1997 constateerde het NLR al dat er ca. 7 dB(A) meer gemeten geluid was dan er berekend werd.

Ook de Luistervink-posten, destijds van Omegam en nu Geluidconsult, gaven al in1993 aan dat er een groot verschil bestond tussen de gemeten- en berekende geluidwaarden.

Het zogenoemde Nomos-meetsysteem van Schiphol meet alleen piekbelasting en is bovendien verouderd. Ook is het niet dekkend op juist cruciale plaatsen.

In augustus jl, moesten wij constateren dat de oorspronkelijke 12 vóórstemmende Platforms, nu verenigd in VGP, zich kennelijk erg onzeker voelden. Zij schreven de 14 Amstelveense wijkplatforms aan, via een o.i. uitermate eenzijdige brief.

Daarin stelden zij dat nu Amstelveen niet meer aan de Alderstafel wordt vertegenwoordigd,

de wijkplatforms te Amstelveen wel lid konden worden van de VGP. Dat is natuurlijk onzin. Over de oorzaak van de breuk met hen schreven ze geheel niets, nl. de kwestie van het verkwanselen van de handhavingspunten door de twee VGP-ers uit Zwanenburg.

Wij hebben goede contacten met zowel de Eerste- als Tweede Kamer. Daar worden uiteindelijke de besluiten genomen. Maar ook met onze Cros-bewonersvertegenwoordiger die, betreffende het VVA, onze standpunten deelt en indirect is vertegenwoordigt aan de Alderstafel waaraan ook onze wethouder Pols deelneemt.

Gelukkig konden wij de 14 wijkplatforms overtuigen dat de manoeuvre van de VGP slechts bedoeld was om zieltjes te winnen in onze gemeente. De beide Zwanenburgers hadden voornamelijk hun belangen in de Haarlemmermeer voor ogen en erger nog: Men is akkoord gegaan met het weghalen van de nog resterende 35 handhavingspunten.

Platform ‘De Schipholwatchers’ te Hoofddorp sloot zich bij ons BLRS aan omdat zij zich niet door de Zwanenburgers vertegenwoordigd voelden. Welkom!

Ook vernamen we, dat men bij de CROS bezig is een profielschets te maken waaraan een Cros-bewonersvertegenwoordiger moet gaan voldoen, inclusief de termijnen die hij mag dienen. Dat werd wel eens tijd, aangezien er enkelen zijn die er al ca. 20 jaar inzitten.

Vorige week schrokken wij, toen we een deel van het Tweede-Kamerdebat via internet volgden over de Crisis- en Tracewet die per
1 januari 2010 wet zou moeten worden. Minister Eurlings liet weten, op vragen van Groen Links, dat Schiphol ook onder deze wet zou moeten vallen. Dat zou kunnen gaan betekenen dat er geen MER-procedure meer gevolgd hoeft te worden, hetgeen wij uit bestuurlijk en democratisch oogpunt zeer bedenkelijk vinden.

Bovendien is er, gezien de sterk de teruggelopen vluchten op Schiphol, beslist geen haast bij om verdere groei met spoed mogelijk te maken.

Wij zullen voor deze kwestie ook bij de Haagse politiek op korte termijn aandacht vragen!

Verder is er een artikel verschenen van een promovendus over “20 jaar Schipholbeleid met manipulaties“. Binnenkort zal dit vertaald worden vanuit het Engels. Zodra dit klaar is, zullen we ermee naar buiten treden.

Tot slot: Mocht u vragen hebben of ons op zaken willen attenderen, dan kan dat via de hieronder geplaatste emailadressen.

swab@cardanus.nl

jhgriese@ziggo.nl

Ook kunt u onze website: www.SWAB.nu 24 uur per dag te raadplegen.
 

We besluiten met u vast heel goede feestdagen toe te wensen, en een stil, gelukkig en gezond Nieuwjaar! 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de SWAB-kerngroep,

drs. J.H. (Jan) Griese.

(Voorzitter SWAB en Bestuurslid BLRS).