Persbericht ChristenUnie

1 juni 2010

ChristenUnie: Vliegtuigoverlast meten is weten

De ChristenUnie wil dat op korte termijn fatsoenlijke geluidsmetingen worden gedaan rond Schiphol. Kamerlid Ernst Cramer (nr. 7 op de kandidatenlijst) en regio-kandidaat Frank Visser (nr. 33) vinden dat minister Eurlings eindelijk beloften aan de regio moet nakomen. Het Kamerlid heeft schriftelijke Kamervragen ingediend.

Ernst Cramer: “Door het vorige kabinet is al een geluidmeetsysteem toegezegd. Dit zou kunnen worden gebruikt om in de praktijk te controleren of de rekenmodellen die worden gebruikt voor het bepalen van de geluidsoverlast wel kloppen. Na vier jaar is er nog steeds hetzelfde gebrekkige, veel te dure systeem dat bovendien niet onafhankelijk is, maar wordt beheerd door de sector zelf.”

Meetpunten

De beide ChristenUnie-kandidaten vinden het een raadsel waarom Schiphol nog steeds werkt met het oude geluidsmeetsysteem. Er bestaat al jaren een beter en nauwkeuriger alternatief dat bovendien veel goedkoper is, de zogenaamde Luistervink. Zij brachten dinsdag een werkbezoek aan Noordwijkerhout waar in de duinen zo’n Luistervink staat. Ernst Cramer: “Ik wil van de minister weten waarom er de afgelopen jaren geen verbeteringen zijn aangebracht aan de officiële meetpunten in de regio rond Schiphol.”

Frank Visser: "Zowel TNO als RIVM hebben in rapporten in 2006 en 2007 al aangetoond dat het zogenaamde NOMOS-systeem onvoldoende bruikbaar is omdat er te veel lawaai van andere bronnen zoals auto's wordt gemeten en de meetdrempel te hoog is. Door deze hoge meetdrempel worden alleen geluidspieken gemeten en niet de totale geluidsoverlast."

Een ander kritiekpunt is dat de meetresultaten geen geluidbelastingen bevatten die vergeleken kunnen worden met de rekenmodellen die worden gebruikt of met wettelijke grenswaarden. Ernst Cramer: “Zo kun je dus geen zinnige conclusies trekken uit de metingen”.

Er moet volgens de ChristenUnie zoals beloofd in het kabinetsstandpunt Schiphol uit 2006 een moderner en onafhankelijk meetnet komen dat de totale geluidbelasting van het vliegverkeer meet. Er zijn al een paar gemeenten die op eigen kosten gebruik maken van een moderne geluidsmeter. Ernst Cramer: “Het Rijk moet gewoon zorgen voor een goed meetsysteem in alle gemeenten in de regio. De bewoners hebben daar recht op”.