Vragen ChristenUnie

Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van VROM over geluidsmeetpunten rond Schiphol, d.d. 4 juni 2010

 

 1. Kent u het bericht “Lawaai groeiend gezondheidsprobleem”[1] en de presentatie over het geluidbeleid Schiphol die door een ambtenaar van het ministerie van V&W is gegeven op het NSG Symposium?[2]
 2. Klopt het dat het NOMOS-systeem blijkens onderzoeken van zowel RIVM als TNO in de periode 2005-2007 bestempeld is als onbetrouwbaar en onnauwkeurig omdat dit systeem een te hoge meetdrempel heeft en te veel stoorlawaai meet?
 3. Wat zijn de kosten van een NOMOS-meetpunt en van een meetpunt van de stichting Luistervink? Zou u de verschillen kunnen verklaren?
 4. Klopt het dat NOMOS geen Lden waarden produceert terwijl het rekenmodel en de handhaving  wel werken met deze maat? Bent u bereid alsnog de Lden waarden te meten en te publiceren zodat de meetwaarden vergelijkbaar worden met de berekende waarden?
 5. Waarom werkt NOMOS met theoretische vlieghoogten in plaats van de werkelijke vlieghoogtes die wel bekend zijn? Verklaart het gebruik van theoretische hoogtes het verschil in theoretische geluidsbelasting en de hogere meetwaarden van Luistervink in onder meer Amstelveen? Bent u bereid voortaan te meten met de werkelijke vlieghoogte?
 6. Klopt het dat voor de invoergegevens van de lawaaiproductie van individuele vliegtuigen in de bestaande Nederlandse rekenmodellen gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde geluidsmetingen?
 7. Bent u ermee bekend dat bepaalde fabrikanten deze gecertificeerde geluidsmetingen alleen boven de woestijn uitvoeren omdat dan de omrekeningstabellen van de ICAO meetvoorschriften annex 16 voor de atmosfeergegevens het gunstigst uitkomen? Deelt u de mening dat deze metingen hierdoor afwijken van de dagelijkse praktijk? Klopt het dat Duitsland om deze reden geen gebruik maakt van certificaatgegevens, maar van eigen meetresultaten?
 8. Klopt het dat u geen geld beschikbaar wil stellen aan het RIVM voor verder onderzoek over de mogelijkheden en betrouwbaarheid van meten in combinatie met rekenen van vliegtuiglawaai? Zo ja, wat is daarvan de reden?
 9. Bent u bereid alsnog te komen tot een betrouwbaar en nauwkeurig systeem van geluidsmeetpunten rond Schiphol en in de buitengebieden conform het kabinetstandpunt Schiphol 2006 waarbij de meetgegevens kunnen worden vergeleken met de berekeningen in de rekenmodellen of de wettelijke grenswaarden?
 10. Klopt het dat het huidige Nederlandse rekenmodel niet is gevalideerd? Zullen de rekenmodellen van het nieuwe handhavingstelsel voordat het definitief wordt ingevoerd wel worden gevalideerd en gekalibreerd door metingen?
 11. Wat is de stand van zaken met het Europese meet- en rekentraject dat in 2012 zou worden afgerond? Klopt het dat dit traject geheel is vastgelopen omdat de vliegtuigsector in enkele landen het proces blokkeert omdat zij niet willen dat het vliegtuiggeluid nauwkeuriger kan worden berekend?

 

Ons bericht hierbij:

 

"De SWAB afzonderlijk, maar ook in BLRS verband sprak het laatste jaar vooral met de politiek over METEN. Dit is al lang mogelijk, zelfs om te handhaven, zegt ook het RIVM, maar het ministerie vertikt het gewoon om te gaan meten. Ondanks hun beloften via Kabinet 2006 Veel te bedreigend uiteraard, dan zal blijken,dat er minder gegroeid kan worden op Schiphol"

De C.U. nam steeds de leiding in terugdringing overlast Schiphol. De vragen die nu gesteld worden,laat zien dat men geheel op onze SWAB/BLRS lijnzit !  De SWAB lieternooit misverstand over bestaan:Er dient handhavend gemeten te worden. De SWAB is er tegen dat met het huidige voorgenomens VVA stelsel (Vliegen volgens Afspraak) stelsel er 35 Handhavingspunten gaan verdwijnen! (En verliet daarom met nog14 andere Platforms de z.g.n. Alderstafel

zie vooral vraag 9 vande C.U. "

 


[1] Persbericht Nederlandse Stichting Geluidhinder, 24 maart 2010 http://nsg.nl/index.php?page=403

[2] Geluidbeleid Schiphol – verleden, heden en toekomst door Ir. F.W.J. van Deventer, Ministerie van V&W, http://nsg.nl/showpdf.php?fileid=88